BỘ SONG ĐỐI (Yamaka)

21/10/2018

Bộ thứ 6 trong Tạng Abhidhamma

Trọn bộ Chú giải Kinh Pháp Cú (Cố Trưởng lão Hòa thượng Pháp Minh dịch)

23/06/2018

Xin mời quý vị download bản ebook trọn bộ Chú giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada-aṭṭhakathā) do ngài Trưởng lão Hòa thượng Pháp Minh phiên dịch.

Người biết ơn và biết đền ơn (kataññū katavedī puggala)

25/09/2015

- Này chư tỳ-khưu! Hai hạng người khó có trong đời này. Hai hạng người ấy là ai? * Pubbakārī: Hạng người ban ơn trước, * Kataññū katavedī: Hạng người biết ơn và biết đền ơn đến Người đã ban ơn trước cho mình. - Này chư tỳ-khưu! Đó là hai hạng người khó có trong đời này.

Chú giải Tiểu tụng - Tỳ khưu Thiện Minh dịch

08/06/2014

- Bản Pāli ngữ: Bhadantācariya Buddhaghosa - Bản Anh ngữ: Ñānamoli - Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Thiện Minh

Kinh Pháp Cú bằng tranh vẽ - Phẩm 3: Phẩm Tâm

05/06/2014

- Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
- Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka
- Vi tính: Tâm Tịnh