Chuyển hóa cảm xúc trong kinh Tứ niệm xứ

ĐĐ Minh Tấn thuyết giảng tại Khóa tu thiền Tứ niệm xứ lần thứ 28 tại chùa Giác Ngộ