BỘ SONG ĐỐI (Yamaka)

Bộ thứ 6 trong Tạng Abhidhamma

BỘ SONG ĐỐI (Yamaka)

BỘ THỨ SÁU

BỘ SONG ĐỐI

(YAMAKA)

 

QUYỂN THƯỢNG VÀ QUYỂN HẠ

---

CẢO BẢN

 

Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero Saṅtakicco

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt

Phật lịch 2519 – Dương lịch 1975

Bình luận
| Mới nhất